Mult Box TV | Grumpy Greg и Фальшивый Санта | Прикольные Мультики | Новый год и Рождество

512
20.12.2019

#MultBox_TV | Grumpy Greg и Фальшивый Санта | Прикольные #Мультики | #Новый_год и Рождество.
Мы подготовили новый захватывающий эпизод о ворчливом Греге! В этом забавном мультфильме для детей мы следим за приключениями хомяка Грега и его друзей, когда они празднуют зимние праздники.
Однажды во время рождественских каникул Бубу и Зибиди решили подшутить над Грегом. Они переоделись в костюм Санта-Клауса и, пока Грег был занят поддельным подарком, совершили набег на его кухню, чтобы наполнить свой мешок вкусными лакомствами. Шелли сразу же раскусила эту уловку и была недовольна поведением своих подруг. Как раз когда они собирались уходить, Зибиди решил также снять звезду с верхушки рождественской елки Грега. Дерево упало, и звезда раскололась надвое. Грег был недоволен шуткой, которую сыграли с ним его друзья. Шелли и Грег заставили Зибиди и Бубу исправить беспорядок, который они устроили, прежде чем все они откроют свои настоящие рождественские подарки. В конце концов, даже озорные Зибиди и Бубу получили по подарку, так как они обещали быть хорошими.

Mult Box TV | Grumpy Greg and the Fake Santa | Funny Cartoon for kids | Christmas Holidays
We’ve prepared a new exciting episode of Grumpy Greg! In this funny cartoon for kids, we follow the adventures of Greg the hamster and his friends as they celebrate the winter holidays.

Once upon a time during the Christmas holidays, Booboo and Zibidi wanted to play a prank on Greg. They dressed into a Santa Claus costume and while Greg was distracted with a fake gift, they raided his kitchen to fill their sack with yummy treats. Shelley saw through the ruse right away and was not happy with her friends’ behavior. Just as they were about to leave Zibidi decided to also take the star from the top of Greg’s Christmas tree. The tree fell and the star broke in two. Greg wasn’t happy with the prank his friends played on him. Shelley and Greg made Zibidi and Booboo fix the mess they made before they all would open their actual Christmas presents. In the end, even the naughty Zibidi and Booboo received a gift each since they promised to be good.

Kami sudah menyiapkan episode baru menyenangkan dari Grumpy Greg! Dalam kartun lucu ini untuk anak-anak, kita mengikuti petualangan Greg hamster dan teman-temannya saat mereka merayakan liburan musim dingin.

Sekali waktu selama liburan Natal, Booboo dan Zibidi ingin bermain lelucon pada Greg. Mereka berpakaian ke dalam kostum Santa Claus dan sementara Greg terganggu dengan hadiah palsu, mereka menyerbu dapurnya untuk mengisi karung mereka dengan makanan lezat. Shelley melihat melalui tipu muslihat itu segera dan tidak senang dengan perilaku teman-temannya. Sama seperti mereka akan meninggalkan Zibidi memutuskan juga mengambil bintang dari atas pohon Natal Greg. Pohon jatuh dan bintang pecah jadi dua. Greg tidak senang dengan prank teman-temannya bermain pada dirinya. Shelley dan Greg membuat Zibidi dan Booboo memperbaiki kekacauan yang mereka buat sebelum mereka semua akan membuka hadiah Natal mereka yang sebenarnya. Pada akhirnya, bahkan zibidi yang nakal dan Booboo menerima hadiah masing-masing karena mereka berjanji untuk menjadi baik.

Chúng tôi đã chuẩn bị một thú vị mới của gắt Gỏng Greg! Trong này buồn cười phim hoạt hình dành cho trẻ em, chúng tôi theo dõi những cuộc phiêu lưu của Greg hamster và bạn bè của mình khi họ ăn mừng ngày nghỉ đông.

Ngày xửa ngày xưa, trong ngày lễ Giáng sinh, xây dựng và Zibidi muốn chơi một trò đùa Greg. Họ mặc quần áo vào trang phục ông già Noel và trong khi Greg đã bị phân tâm với một giả món quà, thì đột kích của ông bếp điền của họ bao với món ngon. Shelley thấy qua những mưu mẹo ngay lập tức và không được hạnh phúc với bạn bè của cô’ vi. Chỉ khi họ đã để lại Zibidi quyết định cũng phải có những ngôi sao từ đầu của Greg là cây Giáng sinh. Cây rơi và những ngôi sao đã phá vỡ hai. Greg đã không hạnh phúc với những trò đùa bạn bè của mình chơi vào anh ta. Shelley and Greg làm Zibidi và xây dựng sửa chữa các mớ hỗn độn họ trước khi họ tất cả sẽ mở thực tế của họ quà Giáng sinh. Cuối cùng, ngay cả những nghịch ngợm Zibidi và xây dựng nhận được một món quà từng kể từ khi họ hứa sẽ được tốt.

हम क्रोधी ग्रेग का एक नया रोमांचक प्रकरण तैयार किया है! वे सर्दियों की छुट्टियों का जश्न मनाने के रूप में बच्चों के लिए यह हास्यास्पद कार्टून में, हम ग्रेग हैम्स्टर और अपने दोस्तों के रोमांच का पालन करें.

एक बार क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान एक समय पर, उल्लू और जिबिदी ग्रेग पर एक शरारत खेलना चाहता था। वे एक सांता क्लॉस पोशाक में कपड़े पहने और ग्रेग एक नकली उपहार के साथ विचलित था, जबकि वे स्वादिष्ट व्यवहार के साथ उनकी बोरी को भरने के लिए अपने रसोई घर पर छापा मारा । शेली चाल के माध्यम से सही दूर देखा था और उसके दोस्तों के व्यवहार के साथ खुश नहीं था । वे छोड़ने के बारे में थे बस के रूप में जिदी भी ग्रेग के क्रिसमस पेड़ के ऊपर से स्टार लेने का फैसला किया । पेड़ गिर गया और सितारा दो में तोड़ दिया. ग्रेग शरारत अपने दोस्तों उस पर खेला के साथ खुश नहीं था । वे सब अपने वास्तविक

Тэги
ПОДЕЛИСЬ МУЛЬТИКОМ С ДРУЗЬЯМИ:Добавить комментарий

Оставьте ваше мнение о данном мультфильме.